GIỚI THIỆU


Công ty đóng tàu 189 là doanh nghiệp Quốc phòng - An ninh, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, sự tạo điều kiện giúp đỡ của nhiều cơ quan, bạn hàng, cùng với sự đoàn kết thống nhất cao, sự phấn đấu không biết mệt mỏi của toàn thể các thành viên trong đơn vị; Các mặt hoạt động của Công ty luôn có bước phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống và việc làm của người lao động luôn được đảm bảo và không ngừng cải thiện với mức thu nhập khá trên địa bàn Thành phố Hải phòng và trên cả nước.

DỊCH VỤ


Tin tức


Sự kiện


l