TÀU HUẤN LUYỆN ĐA NĂNG MATV - MV Sycamore Multi-Role Aviation Training Vessel

CHIỀU DÀI - LENGTH                         91.30 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         14.00 M