TÀU TUẦN TRA BP98 – BP98 PATROL BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         25.3 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.93 M