Cập nhật: 27/12/2018 03:32:43

Phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Nhà máy Z189