Cập nhật: 05/12/2020 05:33:29

Nhà máy Z189 tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 Trong các ngày từ 21/11 đến 05/12/2020 tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho gần 300 cán bộ, nhân viên và công nhân kỹ thuật trong đơn vị. 

Nội dung huấn luyện tập trung vào các quy định của pháp luật, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN); nghiệp vụ công tác ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn an toàn và các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ; kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Toàn cảnh lớp huấn luyện tại Cơ sở 1

Khóa huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ và PCCN; đồng thời trang bị, bổ sung thêm cho người lao động các kiến thức để nhận diện, đánh giá các yếu tố rủi ro, hạn chế thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, mất an toàn trong lao động sản xuất.

Toàn cảnh lớp huấn luyện tại Cơ sở 2

Kết thúc khóa huấn luyện, Nhà máy đã tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, cấp Thẻ an toàn lao động cho những người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

(Văn Dũng - KTCN)