Cập nhật: 23/05/2019 12:19:41

Lễ hạ thủy tàu ST199